Boeddha Shakyamuni
20 centimer
Goldface
Brons
Nepal

SH04