Awalokiteshvara,
Close-up
4 armen
49 cm hoog
Gold face

AV01